μέλλον

Μεταφράσεις

μέλλον

Zukunftfutureavenir, futurfuturo, avveniretoekomstfremtid, framtidfuturoбудущееمُسْتَقْبَلbudoucnostfremtidfuturotulevaisuusbudućnost未来미래przyszłośćframtidอนาคตgelecektương lai未来未來בעתיד
ουσιαστικό ουδέτερο
1. o χρόνος μετά από τη στιγμή που ζούμε Δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον. το μέλλον μιας χώρας
2. προοπτικές επιστήμονας με μέλλον
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close