μετρητής

Μεταφράσεις

μετρητής

gauge, meter, counter, metronomecompteur, jaugeعَدّادُ, مِقْياسměřicí přístroj, měřidlomåleapparat, meterMessgerät, Zählercontador, indicadormittarimjeračcalibro, metroメーター, 計器게이지, 미터meetinstrument, metermålermetr, wskaźnikinstrumento medidor, medidorизмеритель, измерительный приборmätare, meterเครื่องวัด, หน่วยวัดความยาวเป็นเมตรölçek, sayaçdụng cụ đo, máy đo仪表, 标准尺 (metri'tis)
ουσιαστικό αρσενικό
ρολόι μέτρησης o μετρητής ηλεκτρικού
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close