μονάδα

Μεταφράσεις

μονάδα

unit, minute, moduleunité, moduleوَحْدَة, وِحْدَةٌjednotka, modulenhed, modulEinheit, Kursunidad, módulomoduuli, yksikköjedinica, modulmodulo, unitàモジュール, 単一体단위, 모듈eenheid, moduleenhet, moduljednostka, modułunidade, móduloединица, модульenhet, modulหน่วย, หลักสูตรการศึกษาmodül, üniteđơn vị, đơn vị học trình个体, 模块, 单位單位Единица (mo'naða)
ουσιαστικό θηλυκό
1. ίση με τον αριθμό 1 παίρνω μια μονάδα
2. βάση υπολογισμού μονάδα μέτρησης
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close