μονογραφώ

Μεταφράσεις

μονογραφώ

parafovat

μονογραφώ

underskrive

μονογραφώ

unterzeichnen

μονογραφώ

initial

μονογραφώ

poner las iniciales

μονογραφώ

merkitä nimikirjaimensa

μονογραφώ

parafer

μονογραφώ

parafirati

μονογραφώ

siglare

μονογραφώ

頭文字で署名する

μονογραφώ

서명하다

μονογραφώ

paraferen

μονογραφώ

signere

μονογραφώ

podpisać inicjałami

μονογραφώ

rubricar

μονογραφώ

signera

μονογραφώ

เขียนชื่อย่อ

μονογραφώ

ký tắt

μονογραφώ

草签
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close