μούγκρισμα

Μεταφράσεις

μούγκρισμα

beuglement, meuglement ('muŋgrizma)
ουσιαστικό ουδέτερο
μουγκρητό
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close