μόντεμ

Μεταφράσεις

μόντεμ

modem, demodulator, modulatormodemmodemمُوْدِمْmodemmodemModemmódemmodeemimodemmodemモデム모뎀modemmodemmodemмодемmodemโมเด็มmodemmodem调制解调器модемמודם ('modem)
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
συσκευή που επιτρέπει τη σύνδεση στο ίντερνετ
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close