μόρφωση

Μεταφράσεις

μόρφωση

educationkoulutusuddannelseeducaciónобразование教育edukacjautbildningחינוך教育Bildungonderwijsобразованиеالتعليمistruzione교육educação教育 ('morfosi)
ουσιαστικό θηλυκό
οι γνώσεις που εχει αποκτήσει κν
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close