μόσχευμα

Μεταφράσεις

μόσχευμα

graft, transplant
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close