παρέκλυση

Μεταφράσεις

παρέκλυση

delay, protraction
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close