παραβολή

Μεταφράσεις

παραβολή

parable, parabola, comparison

παραβολή

parabole
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close