παρακούω

Μεταφράσεις

παρακούω

disobey, mishear (para'kuo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
1. δεν ακούω σωστά Θα παράκουσες.
2. δεν υπακούω παρακούω τους γονείς μου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close