παρατείνω

Μεταφράσεις

παρατείνω

prolongverlengen延长להאריך延長verlängernförlänga (para'tino)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
προσθέτω χρονικά περιθώρια παρατείνω αγώνα παρατείνω την αγωνία κάποιου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close