περιοχή

Μεταφράσεις

περιοχή

area, region, district, domainpaysage, région, zoneإقْلِيم, مِنْطَقَةoblast, regionområde, regionFläche, Regionárea, regiónaluepodručje, regijaarea, regione地域구역, 지역gebied, regioområde, regionobszar, regionárea, regiãoобласть, территорияområde, regionเขต, บริเวณalan, bölgekhu vực区域, 地域אזורобласт (perio'çi)
ουσιαστικό θηλυκό
1. τόπος, χώρος πεδινή περιοχή κεντρική περιοχή
2. τομέας επιστημονική περιοχή
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close