πληροφοριοδότης

(προωθήθηκε από πληροφοριοδότρια)
Μεταφράσεις

πληροφοριοδότης

(pliroforio'ðotis) αρσενικό

πληροφοριοδότρια

Informantinformanteinformantהמודיעمخبرinformatore密告者 (pliroforio'ðotria) θηλυκό
ουσιαστικό
που είναι πηγή πληροφοριών
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close