πρόσχωμα

Μεταφράσεις

πρόσχωμα

alluvium, silt
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close