ρήτρα

Μεταφράσεις

ρήτρα

مَادَّة

ρήτρα

klauzule

ρήτρα

paragraf

ρήτρα

Klausel

ρήτρα

cláusula

ρήτρα

lakipykälä

ρήτρα

clause

ρήτρα

klauzula

ρήτρα

clausola

ρήτρα

条項

ρήτρα

조항

ρήτρα

clausule

ρήτρα

klausul

ρήτρα

klauzula

ρήτρα

cláusula

ρήτρα

статья

ρήτρα

klausul

ρήτρα

มาตรา

ρήτρα

madde

ρήτρα

điều khoản

ρήτρα

条款
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close