ρυθμιστής

Μεταφράσεις

ρυθμιστής

(riθmi'stis) αρσενικό

ρυθμίστρια

regulatorreguladorRegulatorRegulatorمنظمрегулаторレギュレータrégulateurreguladorregulátorRegulatorregolatoreregulator (riθ'mistria) θηλυκό
ουσιαστικό
που ρυθμίζει
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close