σεντ

Μεταφράσεις

σεντ

Centcentセントcentcent (sent)
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
υποδιαίρεση του ευρώ και του δολαρίου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close