σημαίνον

Μεταφράσεις

σημαίνον

signifier

σημαίνον

significante

σημαίνον

signifiant

σημαίνον

znaczący

σημαίνον

означающее
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close