σιγυρίζω

Μεταφράσεις

σιγυρίζω

يُرَتِّبُ

σιγυρίζω

poklidit

σιγυρίζω

rydde op i

σιγυρίζω

aufräumen

σιγυρίζω

tidy

σιγυρίζω

ordenar

σιγυρίζω

siivota

σιγυρίζω

ranger

σιγυρίζω

spremiti

σιγυρίζω

ordinare

σιγυρίζω

片付ける

σιγυρίζω

정돈하다

σιγυρίζω

opruimen

σιγυρίζω

rydde

σιγυρίζω

uporządkować

σιγυρίζω

arrumar

σιγυρίζω

убирать

σιγυρίζω

städa

σιγυρίζω

จัดให้เป็นระเบียบ

σιγυρίζω

toplamak

σιγυρίζω

dọn dẹp

σιγυρίζω

整理
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close