συγκατανεύω

Μεταφράσεις

συγκατανεύω

consent (siŋgata'nevo)
ρήμα αμετάβατο (ρήμα)
δίνω συγκατάθεση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close