συνεκδοχή

Μεταφράσεις

συνεκδοχή

synecdoche

συνεκδοχή

synecdoque

συνεκδοχή

синекдоха
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close