συνεφέρνω

Μεταφράσεις

συνεφέρνω

(sine'ferno)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
κάνω κπ να συνέλθει συνεφέρνω κπ που έχει χάσει τις αισθήσεις του
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close