τανάπαλιν

Μεταφράσεις

τανάπαλιν

vice-versa, vice versa

τανάπαλιν

vice versa

τανάπαλιν

naopak

τανάπαλιν

vice versa

τανάπαλιν

umgekehrt

τανάπαλιν

viceversa

τανάπαλιν

päinvastoin

τανάπαλιν

obrnuto

τανάπαλιν

viceversa

τανάπαλιν

逆に

τανάπαλιν

반대로

τανάπαλιν

vice versa

τανάπαλιν

omvendt

τανάπαλιν

odwrotnie

τανάπαλιν

vice-versa

τανάπαλιν

наоборот

τανάπαλιν

vice versa

τανάπαλιν

ในทางกลับกัน

τανάπαλιν

ya da aksine

τανάπαλιν

ngược lại

τανάπαλιν

反之亦然
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close