τρίμηνο

Μεταφράσεις

τρίμηνο

term, trimester, trimestretrimestrečtvrtletíkwartałالربعкварталQuartalkvartalkwartaal四半期trimestretrimestretrimestre분기 ('trimino)
ουσιαστικό ουδέτερο
το διάστημα τριών μηνών
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close