φάσμα

Μεταφράσεις

φάσμα

spectrum, spectre, ghost, rangespectre范围rozsah範囲טווח範圍Bereichgammazakresalue범위 ('fazma)
ουσιαστικό ουδέτερο
1. φυσική σειρά χρωμάτων κατά την ανάλυση φωτός μεγάλο φάσμα χρωμάτων
2. τα μέρη ενός συνόλου To σχολείο καλύπτει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close