φθόριο

Μεταφράσεις

φθόριο

fluorine, fluoridefluorפלואוריד氟化物Fluorekfluorurofluoruroフッ化物Фторид, фторfluorideFluorid불소флуоридfluor氟化物fluoreto ('fθorio)
ουσιαστικό ουδέτερο
χημικό στοιχείο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close