φορά

Μεταφράσεις

φορά

timefoistempo時間Zeitвремеเวลาczastiempotid시간tempo时间tidвремя時間tijdčas (fo'ra)
ουσιαστικό θηλυκό
1. κατεύθυνση, τροχιά προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού
2. η λογική εξέλιξη η φορά των πραγμάτων
3. η χρονική στιγμή Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι θέλω. Θα σε δω μια άλλη φορά. Άλλη φορά να μ' ακούς.
4. δηλώνει συχνότητα δυο φορές την εβδομάδα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close