χλευασμός

Μεταφράσεις

χλευασμός

derision, mockery, sneer
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close