χρησικτησία

Μεταφράσεις

χρησικτησία

adverse possession, prescription

χρησικτησία

usucapion
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close