χρονοβόρος

Μεταφράσεις

χρονοβόρος

time-consuming
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close