χωρικός

(προωθήθηκε από χωρική)
Μεταφράσεις

χωρικός

(xori'kos) αρσενικό

χωρική

spatial, territorial, village, villagerterritorial, villageoiscontadinoBondecampesinosBondeboer농부農民农民 (xori'ci) θηλυκό
ουσιαστικό
αγρότης
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close