χωρόχρονος

Μεταφράσεις

χωρόχρονος

spacetime

χωρόχρονος

espace-temps
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close