ψηφίο

Μεταφράσεις

ψηφίο

digit, number, numeral, pebblechiffre (psi'fio)
ουσιαστικό ουδέτερο
αριθμός
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close