ωράριο

Μεταφράσεις

ωράριο

schedule, timetablehoraireorario시간時間 (o'rario)
ουσιαστικό ουδέτερο
εργάσιμες ώρες ωράριο εργασίας μειωμένο ωράριο το ωράριο καταστημάτων
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close